se sídlem na Moravě

FAQ / časté dotazy

Odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší:
 
Odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze navrhnout a provést jen v technicky odůvodněných případech.
 
Každá nová instalace spotřebiče musí být doložena projektovou dokumentací, kde bude uvedeno schéma vyústění s vyznačením ochranného pásma. Z tohoto schématu musí být patrný vztah k ostatním vyústěním, k oknům, dveřím, otvorům apod. V dokumentaci musí být také popsány, vyznačeny nebo zdokumentovány sousední a protilehlé budovy.
 
Spodní hrana vyústění u samostatně stojících budov s jedním uživatelem (rodinný dům) musí být u spotřebičů 7-24 kw nejméně 2 m nad okolním terénem.
 
Spodní hrana vyústění u objektů v hromadné zástavbě musí být nejméně 4 m nad okolním terénem- opět se jedná o spotřebiče 7-24 kw.
 
 
 
Vyústění komínu nad šikmou střechou:
 
Za šikmou střechu je považována střecha, která má sklon od vodorovné roviny větší než 20°.U šikmé střechy musí mít komín s přirozeným tahem ústí nejméně 650 mm nad hřebenem střechy. Pokud je komín ve větší vzdálenosti než 2 m od hřebene, bere se v potaz větrný úhel 10°. Individuální případy jednotlivých výšek komínů nad střechou je třeba řešit s projektan-tem, nebo s kominíkem.
 
 
 
 
 
Čištění a kontrola spalinové cesty
 
1. Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“).
 
2. Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí.
 
3. Lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové cesty stanoví prováděcí právní předpis- informace podají kominíci.
 
 
 
 
 
 
 
Zpráva o revizi spalinové cesty
 
Zprávu o revizi spalinové cesty dle vyhl. 34/2016, §3, odst.1, písm. a.) lze vystavit:
 
 
 
a.) před uvedením spalinové cesty do provozu, nebo po stavební úpravě komínu.
b.) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
c.) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty.
d.) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čistění a kontroly spalinové cesty.
e.) po komínovém požáru.
f.) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.
Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen „revizní technik spalinových cest“).
 
 
 
Hledat:
Členové společenstva:
mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Partneři:
Členská sekce:
Email:
Heslo:

Partneři:

Kontaktní údaje a adresa:
ZEMSKÉ SPOLEČENSTVO MISTRŮ KOMINICKÝCH z.s. na Moravě se sídlem v Brně
Borodinova 311/8
623 00 Brno - Kohoutovice
IČ:
48511188