se sídlem na Moravě

STANOVY ZEMSKÉHO SPOLEČENSTVA MISTRŮ KOMINICKÝCH „Z. S.“ NA MORAVĚ SE SÍDLEM V BRNĚ

 

logo ZSMK

 

______________________________

STANOVY ZEMSKÉHO SPOLEČENSTVA MISTRŮ KOMINICKÝCH

Z. S.“

NA MORAVĚ SE SÍDLEM V BRNĚ

________________________________

 

r. 2016

 

Stanovy byly schváleny na Valné Hromadě dne 10.10.2016

 

Platí dnem schválení tj. od 10.10.2016

 

 

 

 

STANOVY ZEMSKÉHO SPOLEČENSTVA MISTRŮ KOMINICKÝCH „ Z. S.“ NA MORAVĚ SE SÍDLEM V BRNĚ

 

Čl. 1

Statut Společenstva

Zemské Společenstvo mistrů kominických „z. s.“ na Moravě (dále jen Společenstvo) se sídlem v Brně je dobrovolná, nezávislá a samostatná organizace cechovního charakteru působící na úseku požární ochrany, ochrany zdraví a životů lidí a ochrany majetku. Členy Společenstva mohou být fyzické a právnické osoby, provozující kominickou živnost na území České republiky.

Společenstvo není podnikajícím právním subjektem. Společenstvo není podřízeno žádnému jinému společenstvu.

 

Čl. 2

Sídlo společenstva

Sídlem společenstva je Brno.

 

Čl. 3

Jednací řeč, pečeť, odznak, oslovení, znak, prapor, cechovní knihy

- Jednací řečí je český jazyk.

- Pečeť Společenstva je kulatá s vyobrazením siluety kominíka a symbolem svornosti v podobě „podaných rukou“. Na obvodu kruhu pečeti je vyryt text: Zemské Společenstvo mistrů kominických na Moravě se sídlem v Brně.

- Členové Společenstva se vzájemně oslovují „kolego“.

- Členové Společenstva mohou nosit odznak, který je shodný s vyobrazením na pečeti.

- Znak společenstva je shodný s vyobrazením na pečeti a smí být používán jen na listinách Společenstva.

– Společenstvo používá prapor, který je kopií původního praporu z roku 1657, tak jak byla pořízena a vysvěcena roku 1947. Součástí praporu je žerď pobitá 60-ti zlatými hřeby se jmény tehdejších kominických mistrů.

- Společenstvo spravuje cechovní knihy a to pamětní knihu s obalem (kroniku) vedenou od roku 1947 a knihy mistrů, tovaryšů a učňů od roku 1892.

 

 

Čl. 4

Účel a cíle Společenstva

1. Účel Společenstva

a) Sdružovat kominické mistry vykonávající kominickou profesi na základě živnostenského oprávnění a dále zaměstnance-tovaryše, učně a pomocníky vykonávající kominickou profesi v zaměstnaneckém poměru kominík.

b) Spolupracovat s Evropskou unií a Evropskou federací kominických mistrů.

c) Pěstovat a udržovat u svých členů vědomí pospolitosti, pomoci a úcty k tradicím a symbolům cechu, založeného v Brně roku 1657.

 

2. Organizační a kontrolní činnost Společenstva

a) Metodicky řídit a organizovat výchovnou činnost a odborné vzdělávání členů společenstva v kominictví v rozsahu nových poznatků vědy a techniky, vytápěcích a komínových systémů, měřících a diagnostických přístrojů, právních a technických předpisů a v ekonomice vedení kominických živností.

b) Kontrolovat úroveň poskytovaných odborných služeb, spolehlivost a poctivost členů Společenstva při provozování kominické živnosti.

c) Spolupracovat s akreditovanými školskými vzdělávacími zařízeními na udělování a odebírání vysvědčení kominických mistrů a revizních techniků spalinových cest.

d) Spolupracovat při výuce, výchově a praktické přípravě učňů pro kvalifikovaný výkon kominické profese s akreditovanými vzdělávacími zařízeními a s vybranými kominickými mistry jako instruktory.

e) Spolupracovat s odbornými cechy a společenství kominíků a kominických mistrů v rámci České republiky a v rámci evropské unie.

f) Propagovat činnost Společenstva na veřejnosti pořádáním společenských a kulturních akcí.

g) Aktivně hájit oprávněné zájmy členů Společenstva v kominictví, spolupracovat s orgány státní správy na okresní, krajské a celostátní úrovni a s poslaneckými kluby parlamentu ČR včetně podávání příslušných podnětů, připomínek a návrhů týkajících se organizační struktury kominictví a návrhů novel a doplňování zákonů, vyhlášek, platných technických předpisů a norem.

h) Poskytovat v rámci možností Společenstva členů administrativní a právní pomoc při sporných rozhodnutích státní správy a při řešení sporů mezi členy Společenstva.

i) Poskytovat praktickou, morální a materiální pomoc členům Společenstva v případě dlouhodobé nemoci nebo úrazu při výkonu živnosti.

j) Zajišťovat odbornou literaturu, publikace jednorázové a periodické, týkající se nových poznatků techniky a technologie kominictví a příbuzných stavebních oborů a prevence požárů.

k) Organizovat společenské akce k uspokojování kulturních potřeb a posílení členské sounáležitosti a jednoty členů Společenstva.

l) Udržovat vědomí cechovních tradic.

m) Propagovat tradice cechu při slavnostních veřejných akcích .

n) Ochraňovat cechovní památky jako cenný odkaz budoucím příslušníkům kominického řemesla.

 

Čl. 5

Práva a povinnosti člena Společenstva

1. Práva členů

a) Všichni členové Společenstva mají stejná práva.

b) Člen Společenstva má právo volit a být volen do orgánů Společenstva. Má právo se zúčastňovat schůzí valné hromady a na nich svobodně, věcně a aktivně vystupovat a podávat návrhy k projednání věci.

c) Člen Společenstva má právo být přítomen jednání kteréhokoliv orgánu Společenstva, kde se o něm jedná a musí být na takové jednání pozván.

d) Člen Společenstva má právo požádat výbor Společenstva o technickou radu, týkající se kominické činnosti.

e) Člen Společenstva má právo být informován o všech akcích Společenstva. Má právo účastnit se všech seminářů, pořádaných Společenstvem za účelem dosažení a udržení postavení kominického mistra.

2. Povinnosti členů Společenstva

a) Člen Společenstva je povinen dodržovat stanovy Společenstva a všechna rozhodnutí valné hromady a výboru Společenstva a rozhodnutí komise Společenstva.

b) Člen Společenstva je povinen obhajovat dobré jméno Společenstva na veřejnosti a svědomitě a obětavě plnit úkoly, kterými byl Společenstvem pověřen.

c) Člen Společenstva je povinen řádně vykonávat funkce, do kterých byl Valnou hromadou Společenstva zvolen.

d) Člen Společenstva je povinen řádně platit členské příspěvky včetně mimořádných členských příspěvků tak, jak jsou schváleny Valnou hromadou Společenstva.

e) Člen Společenstva je povinen se zúčastnit valné hromady Společenstva a v případě nemožnosti řádně a včas omluvit svou nepřítomnost.

f) Člen Společenstva je povinen zúčastnit se veškerých akcí, pořádaných Společenstvem za účelem zvyšování nebo udržení odborné kvalifikace v kominickém oboru.

g) Člen Společenstva je povinen dostavit se do schůze příslušného orgánu Společenstva, je-li pozván k projednání věcí, které se ho týkají.

h) Člen Společenstva je povinen chránit majetek Společenstva a řádně o něj pečovat, je-li mu svěřen.

i) Člen Společenstva je povinen dodržovat cechovní tradice a chovat se na veřejnosti, zejména v kominické uniformě-kominickém stejnokroji tak, aby Společenstvu nevznikla újma na cti a pověsti.

 

Čl. 6

Vznik a zánik členství

1. Vznik členství

a) Členství ve Společenstvu vznikne schválením členství valnou hromadou Společenstva na základě podání přihlášky, zaplacení členského příspěvku na běžný rok a zápisného. Žadatel musí splňovat podmínky, uvedené v článku 4, bod 1, písm. a).

b) Čestným členem Společenstva se může stát fyzická nebo právnická osoba, kterou do takového postavení schválí valná hromada Společenstva na návrh Společenstva

c) Čestnými členy Společenstva jsou kominičtí mistři ve starobním důchodu, pokud byli členy Společenstva ke dni, kdy ukončili provozování živnosti.

 

2. Zánik členství

a) Členství ve Společenstvu zaniká vystoupením.

b) Členství ve Společenstvu zaniká úmrtím

c) Členství ve Společenstvu zaniká vyloučením rozhodnutím valné hromady za podmínky, že člen delší dobu neplní členské povinnosti a k nápravě nedošlo ani po předchozím napomenut. Návrh na vyloučení člena podává výbor Společenstva nebo kontrolní komise. Přeplatek řádných či mimořádných členských příspěvku se v případě vyloučení nevrací.

d) Členství ve Společenstvu zaniká právní mocí úředního nebo soudního rozhodnutí, kterým zaniklo oprávnění člena k výkonu kominické živnosti.

 

Čl. 7

Finanční zabezpečení Společenstva

a) Příjmy Společenstva jsou vytvářeny zápisným a placením členských příspěvků. Výši členských příspěvků pro následující rok schvaluje Valná hromada Společenstva v roce předchozím. Členské příspěvky jsou splatné každý rok do 31. Března. Zápisné je splatné při podání žádosti o přijetí za člena.

b) Dojde-li k mimořádnému zvýšení údajů Společenstva, může výbor Společenstva předložit valné hromadě Společenstva návrh na rozhodnutí o zaplacení mimořádného příspěvku členů Společenstva k vyrovnání rozpočtu. Valná hromada Společenstva v takovém případě stanoví výši mimořádného příspěvku a jeho splatnost.

c) Je-li člen Společenstva v prodlení s placením členských příspěvků nebo mimořádného příspěvku po dobu delší jednoho roku, má se zato, že porušuje své členské povinnosti tak hrubě, že je to důvodem k vyloučení ze Společenstva.

d) Příjem Společenstva jsou rovněž dary fyzických a právních osob členů i nečlenů Společenstva, příjmy z pořádaných kulturních akcí a příjmy za odbornou a technickou pomoc a poskytování informací.

 

Čl. 8

1. Orgány Společenstva

 

Společenstvo má následující orgány:

a) Valnou hromadu Společenstva

b) výbor Společenstva

c) předsednictvo Společenstva

d) kontrolní a revizní komisi

 

2. Valná hromada

 

Valná Hromada je nejvyšším orgánem Společenstva. Je to shromáždění členů Společenstva, které rozhoduje o všech záležitostech Společenstva, nejsou-li těmito stanovami nebo právními předpisy vyhrazeny jinému orgánu Společenstva. Valná hromada Společenstva zejména volí další orgány Společenstva, přijímá a vylučuje členy, schvaluje rozpočet a účetní uzávěrku hospodaření.

Valná Hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Valná hromada schvaluje rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Valnou hromadu Společenstva svolává výbor Společenstva pozvánkou, který každý člen Společenstva musí obdržet nejméně 14 dní před konáním valné hromady, přičemž součástí pozvánky je program valné hromady. Výbor Společenstva je povinen svolat valnou hromadu Společenstva, jestliže o to písemně požádá nejméně jedna třetina členů Společenstva. Valná hromada se musí konat nejméně jednou ročně.

 

3. Výbor Společenstva

Výbor Společenstva má 11 členů, kteří ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy. Výbor Společenstva projednává záležitosti Společenstva, které nejsou vyhrazeny Valné hromadě a činí o nich rozhodnutí. Funkční období výboru činí 5 let.

Výbor Společenstva je usnášeníschopný, je-li přítomen nadpoloviční počet členů výboru a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů výboru. Schůzi výboru řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti některý z místopředsedů, kterého tím výbor na počátku schůze pověří. Dojde-li k rovnosti hlasů při hlasování ve výboru Společenstva, rozhoduje hlas předsedy, popřípadě místopředsedy, není-li předseda přítomen. Výbor Společenstva podává zprávu o své činnosti valné hromadě Společenstva.

 

4. Předsednictvo Společenstva

Předsednictvo Společenstva se skládá z předsedy výboru Společenstva, z obou místopředsedů výboru Společenstva a z pokladníka Společenstva. Předsednictvo společenstva je statutárním orgánem Společenstva a zastupuje Společenstvo navenek.

Předsednictvo Společenstva jedná navenek nejméně dvěma členy předsednictva, podepisuje nejméně dvěma členy Společenstva s použitím pečeti Společenstva v podobě razítka. Funkční období předsednictva odpovídá funkčnímu období výboru. Předsednictvo připravuje materiály pro jednání výboru Společenstva a rozhoduje o nezbytných záležitostech, které nemohou být odloženy do rozhodnutí výbor Společenstva, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě Společenstva. Předsednictvo zasedá dle potřeby.

 

5. Kontrolní a revizní komise

Kontrolní a revizní komise Společenstva je tříčlenná a volí ze svých členů předsedu. Členy kontrolní a revizní komise volí valná hromada Společenstva. Valné hromadě Společenstva podává kontrolní a revizní komise výroční zprávu o své činnosti. Funkční období kontrolní a revizní komise odpovídá funkčnímu období výboru, tj. 5let.

Hlavním poslání kontrolní a revizní komise je kontrola hospodaření Společenstva. Může být pověřena rozhodnutím valné hromady provedením kontroly plnění některých rozhodnutí valné hromady, případně také prošetřením podnětů a stížností členů Společenstva. Kontrolní a revizní jednání musí provádět nejméně dva členové komise. Výsledky těchto jednání projednává a schvaluje komise jako celek. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a ke schválení rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.

 

6. Pokladník

Pokladníka Společenstva volí výbor Společenstva ze svých členů. Pokladník vede evidenci majetku Společenstva, spravuje finanční hotovost Společenstva a je povinen postarat se o vedení účetní evidence. Pokladník je členem předsednictva Společenstva. Pokladník spravuje jmění Společenstva, vede pokladní evidenci, přijímá finanční prostředky v hotovosti, opatřuje předměty ve vlastnictví Společenstva, které mu byly svěřeny. Funkční období pokladníka odpovídá funkčnímu období výboru, tj. 5let. Při skončení funkce pokladníka převezme veškeré jmění, inventář a účetní evidenci předseda výboru Společenstva za účasti kontrolní a revizní komise protokolární cestou. Až do doby předání novému pokladníkovi.

7.

Členové Společenstva mohou vytvářet na základě svých zájmů okresní, krajské a regionální cechy jako volné organizační útvary bez právní subjektivity. Cech volí svého cechmistra, který je jeho mluvčím vůči orgánům Společenstva.

Čl. 9

Čestné funkce Společenstva

a) Valná hromada Společenstva může na návrh výboru Společenstva zvolit čestným prezidentem Společenstva osobu, která má mimořádné zásluhy v oblasti činnosti Společenstva a je členem Společenstva. Tato funkce je doživotní.

b) Valná hromada Společenstva může na návrh výboru Společenstva zvolit čestným předsedou odstupujícího předsedu Společenstva. Tato funkce je doživotní.

 

Čl. 10

Zánik funkcí ve Společenstvu

 

a) Osoby, které byly zvoleny do funkcí v orgánech Společenstva, pozbývají těchto funkcí úmrtím a rezignací.

b) Volená funkce ve Společenstvu zaniká ztrátou volitelnosti, nebo jejím dodatečným zjištěním.

 

Čl. 11

Zásady hospodaření

Společenstvo je právnickou osobou, která se řídí schváleným rozpočtem. Společenstvo nevykonává podnikatelskou činnost.

 

1. Rozpočet

Společenstvo hospodaří dle zásad schváleného rozpočtu, který projednává a schvaluje valná hromada na běžný kalendářní rok. Podkladem pro rozhodování valné hromady je návrh rozpočtu, zpracovaný výborem Společenstva, a vyjádření kontrolní a revizní komise k takovému návrhu. Rozpočet musí vycházet ze zásad účelnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků.

 

2. Roční uzávěrka hospodaření

Roční uzávěrku hospodaření zpracovává výbor Společenstva a předkládá ji ke kontrole kontrolní a revizní komisi. Poté musí být uzávěrka předložena valné hromadě ke schválení.

 

3. Výdaje Společenstva

Výdaje Společenstva jsou pravidelné a nepravidelné. Nepravidelné výdaje, které nelze předem vložit do rozpočtu a zajistit jejich likviditu, musí na nejbližším zasedání schválit valná hromada Společenstva. Společenstvo je oprávněno jako výdaje vykazovat a platit služby svým členům a dalším osobám v přímé souvislosti s cíli činnosti podle článku 4 stanov společenstva, pokud tyto výdaje nebudou obsaženy v sestaveném rozpočtu.

 

4. Vedení hospodaření

a) Vedení hospodaření Společenstva musí být v souladu s právními předpisy České republiky.

b) Finanční prostředky v hotovosti jsou uschovány v pokladně Společenstva, ostatní finanční prostředky jsou vedeny na běžném účtu u banky.

c) Pro pomoc při vedení hospodaření si mohou předsednictvo Společenstva, výbor Společenstva a pokladník Společenstva přizvat daňového poradce, případně jiné odborníky v souvislých oborech.

 

Čl. 12

Majetek Společenstva

Majetkem Společenstva jsou finanční prostředky, inventární zařízení místností a kanceláří Společenstva a jiné movité a nemovité předměty včetně cechovních předmětů, nabytých koupí nebo darem.

Nakládání s majetkem vyžaduje rozhodnutí výboru Společenstva po předchozím projednání v kontrolní a revizní komisi. Zprávu o stavu majetku předkládá výbor Společenstva na valné hromadě Společenstva při projednání roční uzávěrky hospodaření. Nakládat s majetkem Společenstva je možno pouze v souladu s účely a cíli Společenstva, jak jsou vyjádřeny v těchto stanovách.

 

Čl. 13

Vztahy k jiným právnickým osobám

Společenstvo může po schválení valnou hromadou Společenstva uzavírat smlouvy o spolupráci s jinými spolky a schválí-li to Valná hromada Společenstva, může rovněž k takové spolupráci sdružovat finanční prostředky a majetek.

 

Čl. 14

Řešení sporů mezi členy Společenstva

Požádají-li členové Společenstva výbor Společenstva o pomoc při řešení svého vzájemného sporu a o jmenování rozhodčí komise, výbor žádosti vyhoví, ustanoví tříčlennou rozhodčí komisi ze svých členů, která spor projedná a vydá rozhodčí nález. Je členskou povinností účastníků sporu rozhodčí nález přijmout a splnit.

 

Čl. 15

Zánik Společenstva

Společenstvo zaniká rozhodnutím valné hromady a provedením likvidace. Společenstvo může také zaniknout rozhodnutím příslušného rejstříkového soudu. Rozhodne-li o zániku Společenstva valná hromada Společenstva, současně zvolí likvidátora Společenstva. Likvidace Společenstva bude provedena podle obecných předpisů. V případě likvidace je předsednictvo Společenstva povinno usilovat o to, aby s cechovními památkami v majetku Společenstva bylo naloženo tak, aby bylo zajištěno pokračování cechovních tradic a jejich předání dalším generacím kominíků.

 

V Brně dne 10.10.2016

 

 

 

4/ Stanovy Společenstva byly ověřeny členy předsednictva Společenstva dne 10.10.2016

 

Za Společenstvo:

Předseda Společenstva Súdek František, v.r.

1. Místopředseda Šramar Radek, v.r.

 

Zapsáno v Spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 22.listopadu 2016,  L629/RD43/KSBR

 

Vypracoval: Josef Adam, Jaroslav Vízner

Hledat:
Členové společenstva:
mapka Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Partneři:
Členská sekce:
Email:
Heslo:

Partneři:

Kontaktní údaje a adresa:
ZEMSKÉ SPOLEČENSTVO MISTRŮ KOMINICKÝCH z.s. na Moravě se sídlem v Brně
Borodinova 311/8
623 00 Brno - Kohoutovice
IČ:
48511188